Najnowszym i pierwszym projektem 8bit2amiga jest zakodowanie gry Henry's House. Pierwowzorem jest wersja na małe Atari. Celem projektu jest jak najwierniejsze odzwierciedlenie oryginału.

W chwili obecnej można pobrać i przejść cztery pierwsze pokoje, kolejne cztery już niebawem.

Realizacja projektu:

50%
  
Najbliższe usprawnienia:
 • Oprogramowanie pokoju #5


Aktualną wersję możesz pobrać na tej stronie
Jeśli uważasz że to co robimy jest fajne, możesz wesprzeć projekt

Pomysł na projekt 8bit2amiga powstał już w końcówce lat 90-tych. Gdy miałem 14-15 lat napisałem pierwszy pokój gry Henry's House. W tamtych czasach przeniesienie grafiki z Atari na Amigę nie było tak proste jak dziś. Oczywiście kod źródłowy i tamte małe dzieło przez ponad 20 lat się zagubiły, jednak kilka miesięcy temu na grupie dyskusyjnej AOZ.Studio padł pomysł aby taki port napisać.

I tak oto ukończyłem pierwszy pokój Henry's House po latach, tym razem jednak na tym nie poprzestanę i w najbliższym czasie światło dzienne ujrzą kolejne pokoje. Jeśli będzie zainteresowanie z Waszej strony po Henrym zabiorę się za kolejną grę z komputerów 8-bitowych.

Założeniem projektu 8bit2amiga jest, aby pisane gry były dostępne za darmo. Będziecie je mogli pobrać jako ADF lub archiwum LHA. Kolejnym założeniem jest, aby każda gra uruchamiała się na Amidze 500 z 1MB RAM i zajmowała nie więcej niż jedną dyskietkę.

W późniejszym czasie mam zamiar przenosić projekty do platformy AOZ.studio tak aby mogły być uruchamiane w przeglądarkach współczesnych urządzeń.

Choć gry pisane w ramach projektu 8bit2amiga będą darmowe, to od Waszego zaangażowania zależeć będzie jak szybko one będą powstawały i czy po ukończeniu Henry'ego zabiorę się za kolejną grę. Również od zaangażowanych fanów projektu przyjmować będę propozycje na kolejne gry.Jeśli zatem uważasz, że projekt jest fajny i chętnie zagrasz na Amidze w stare gry z 8-bitowców, zobacz jak możesz wesprzeć projekt.


Pozdrawiam
City / PRc ^ PHt ^ MCStudio


Programowanie jest moją pasją i z chęcią wracam do programowania Amigi po latach. Oczywistym jest to, że mogę to robić w czasie wolnym, co będzie miało przełożenie na czas realizacji kolejnych projektów.

Jeśli pomysł portowania gier z komputerów 8-bitowych na Amigę, a później na współczesne platformy Ci się podoba, możesz wesprzeć projekt. Po pierwsze pokażesz mi, że to co robię ma sens, a po drugie będę mógł poświęcić więcej czasu nad projektem i gry będą kończone szybciej.

Na przykład jeśli mogę poświęcić na programowanie Henry'ego jeden weekend w miesiącu i podczas tego weekendu uda mi się zakodować jeden pokój - gra będzie powstawała 8 miesięcy. Przy Waszym zaangażowaniu czas ten może być skrócony do 1-2 miesięcy.

To jednak nie wszystko, ponieważ przewidziałem pewne korzyści dla Ciebie, a oto one:

1-20 zł
Pokażesz mi, że to co robię ma sens, podziękowania dla Ciebie umieszczę na tej stronie, otrzymasz gotową grę na maila przed jej premierą.
21-50 zł
Będziesz miał dostęp do kolejnych wersji produkowanej gry, a podziękowania dla Ciebie umieszczę w grze po wybraniu opcji "podziękowania"
51-70 zł
Podziękowania dla Ciebie umieszczę na początku gry i dodatkowo otrzymasz opcję do ankiety w której będziesz mógł zagłosować na następny tytuł portowanej gry
71-100 zł
Jeśli posiadasz swój kanał YT, FanPage, lub stronę internetową umieszczę do niej link na stronie i w grze po kliknięciu w opcję patroni.
ponad 100 zł
zostaniesz patronem VIP, będziesz miał osobisty wpływ na kolejne produkcje, a jeśli posiadasz kanał na YT, FanPage, swoją stronę internetową, bądź firmę, Twoje logo umieszczę na początku gry i na stronie internetowej.
150 zł i więcej
dodatkowo otrzymasz gadget związany z grą.

Oczywiście każdy próg zawiera w sobie profity poprzednich ;)


W chwili obecnej istnieją dwie metody wsparcia projektu: zrzutka.pl i poprzez paypal. Powyższe progi dotyczą jednej gry, aktualnie Henry's House. Jeśli zbierze się społeczność wspierająca 8bit2amiga odpalimy Patronite i zrzutki cykliczne, wówczas ustalimy progi wsparcia dla następnych projektów :).

 • Jeśli chcesz wesprzeć projekt poprzez paypal, wyślij darowiznę na adres polishretrochannel@gmail.com, pamiętaj aby w tytule wpisać "darowizna 8bit2amiga", odezwę się na maila z którego wyślesz datek.

 • Jeśli chcesz wesprzeć projekt poprzez zrzutkę.pl, kliknij tutaj.


 • Z góry dzięki za zaangażowanie w projekt, razem przejdziemy do wieczności XD
  City / PRc ^ PHt ^ MCStudio


  New and first project of 8bit2amiga is coding of the game Henry's House. The prototype is the small Atari version.

  The aim of the project is to reflect the original as closely as possible.

  Progress of the project:

  50%
    
  Upcoming improvements:
  • Finish Room#5


  You can download the current version on this page
  If you think what we are doing is good, you can support the project

  Idea for the 8bit2amiga project was born at the end of the 90's. When I was 14-15 I wrote my first Henry's House game room on Amiga. In 90's transferring graphics from Atari to Amiga was not as easy as it is today. Of course, the source code and that little work were lost for over 20 years, but a few months ago on the AOZ.Studio newsgroup an idea came up to write such a port.

  And so I completed the first room of Henry's House years later. More rooms will be released soon. If there is interest from you after Henry, I will start another 8-bit computer game.

  The assumption of the 8bit2amiga project is to make the written games available for free. You will be able to download them as ADF or LHA archive. Another assumption is that each game should run on a Amiga 500 with 1MB RAM and take up no more than one floppy disk.

  Later, I am going to transfer projects to the AOZ.studio platform so that they can be run in browsers of modern devices.

  Although the games written as part of the 8bit2amiga project will be free, it will depend on your commitment how quickly they will be created and whether I will start another game after completing Henry. I will also be accepting suggestions for further games from dedicated fans of the project.  So if you think the project is cool and you like to play old 8-bit games on your Amiga, see how you can support the project.


  Greetings
  City / PRc ^ PHt ^ MCStudio


  Programming is my passion and I am happy to come back to Amiga programming after many years. It is obvious that I can do it in my free time, which will translate into the time of implementation of subsequent projects.

  If you like the idea of porting games from 8-bit computers to Amiga and later to modern platforms, you can support the project. Firstly, you will show me that what I am doing makes sense, and secondly, I will be able to spend more time on the project and the games will be completed faster.

  For example, if I can devote one weekend a month to programming Henry and I can code one room during that weekend, the game will be in development for 8 months. With your involvement, this time may be shortened to 1-2 months.

  But that's not all, as I have anticipated some benefits for you, and here they are:

  1-5 EUR
  You will show me that what I'm doing makes sense, I will put thanks for you on this page, you will receive the finished game by e-mail before its premiere.
  6-13 EUR
  You will have access to the next versions of the game in production, and I will put thanks for you in the game after selecting the "thanks" option
  7-18 EUR
  I will put thanks for you at the beginning of the game and additionally you will receive an option for a poll in which you will be able to vote for the next title of the ported game
  19-25 EUR
  If you have your YT channel, FanPage or website, I will link to it on the website and in the game after clicking on the "patrons" option.
  over 25 EUR
  you will become a VIP patron, you will have a personal impact on subsequent productions, and if you have a YT channel, FanPage, your website or a company, I will put your logo at the beginning of the game and on the website.
  over 40 EUR
  additionally, you will receive a gadget related to the game.

  Of course, each threshold contains the profits of the previous ones ;)


  Currently, there are two methods of supporting the project: spalka.pl and via paypal. The above thresholds are for one game, currently Henry's House. If a community supporting 8bit2amiga gathers, we launch Patronite and cyclical donates and paypal fundraising, then we will set support thresholds for next projects :)

 • If you want to support the project via paypal, send a donation to polishretrochannel@gmail.com, remember to write "8bit2amiga donation" in the title, I will contact you by e-mail from which you will send the donation.

 • If you want to support the project via zrzutka.pl, please, click here.


 • Thank you for your involvement in the project, together we will go to the eternity XD
  City / PRc ^ PHt ^ MCStudio